Podmínky ubytování   

UBYTOVACÍ PODMÍNKY
RESORT Blatnice

1.
Resort je oprávněn ubytovat pouze řádně přihlášeného hosta. Za tímto účelem předloží host příslušnému pracovníku resortu ihned po příchodu svůj platný občanský průkaz nebo cestovní pas, případně jiný platný doklad o totožnosti.
 
2.
Resort může ve zvláštních případech nabídnout hostu jiné než sjednané ubytování, pokud se v podstatě neliší od potvrzené objednávky.
 
3.
Na základě potvrzené objednávky je resort povinen hosta ubytovat od 15:00 do 18:00 hod. - do této doby pokoj pro hosta rezervuje, není - li objednávkou určeno jinak.
 
4.
Host užívá pokoj po sjednanou dobu. Při ukončení pobytu pokoj předá pověřené osobě do 10:00hod., není – li předem domluveno jinak, a odevzdá klíč –  při ztrátě klíče bude požadována úhrada 200,- Kč. Neučiní - li tak, je resort oprávněn účtovat mu pobyt za další den. V případě, že resort má tento pokoj již dříve rezervovaný, a host neuposlechne výzvy, či není v resortu přítomen, vyhrazuje si provozovatel právo za účasti tříčlenné komise věci hosta sepsat a uložit na bezpečném místě tak, aby pokoj mohl užívat host, který si jej rezervoval.
 
5.
V době od 22:00 hod. do 7:00 hod. host dodržuje noční klid, tj. neruší ostatní hosty ubytované v resortu.
 
6.
Požádá - li host o prodloužení ubytování, může mu resort nabídnout i jiný pokoj než ten, ve kterém byl původně ubytován.
 
7.
Provozovatel resortu neručí za věci vnesené hostem do objektu a za škodu na odložených věcech (klenoty, peníze a jiné cennosti).
 
8.
V pokoji a v prostorách resortu nesmí host bez souhlasu vedení resortu přemísťovat zařízení, provádět jakékoliv zásahy do elektrické sítě nebo jiných instalací.
 
9.
V resortu a zvláště v pokoji není dovoleno hostu používat vlastní elektrické spotřebiče, toto se netýká elektrických spotřebičů sloužících k osobní hygieně hosta ( holících, případně masážních strojků, sušičů vlasů a pod.), dále osobní počítače a nabíječky kamer a mobilních telefonů. Nejsou povoleny vařiče, rychlovarné konvice, přímotopy.
 
10.
Host je povinen při odchodu uzavřít v pokoji vodovodní uzávěry, zhasnout v pokoji a jeho příslušenství světla a uzavřít okna a dveře.
 
11.
Z bezpečnostních důvodů není vhodné ponechávat děti do 10-ti let bez dozoru dospělých v pokoji a ostatních prostorách resortu.
 
12.
Psi a jiná zvířata mohou být v resortu ubytována za předpokladu, že majitel prokáže jejich nezávadný zdravotní stav. Cena za umístění zvířat se účtuje podle platného ceníku.
 
13.
Za ubytování a další poskytnuté služby je host povinen zaplatit ceny v souladu s platným ceníkem při příjezdu, není-li předem sjednáno jinak, nejdéle však za období 7 po sobě jdoucích dnů. Účet je splatný při předložení.
 
14.
Host hradí jím způsobenou škodu, pokud neprokáže, že jí nezavinil.
 
15.
Ve všech prostorách resortu platí přísný zákaz kouření, při jeho porušení si provozovatel vyhrazuje právo na pokutu 1.000,- Kč, při opakovaném porušení si provozovatel vyhrazuje právo na okamžité ukončení pobytu zákazníka bez jakékoliv náhrady či kompenzace.  Uhrazená cena za pobyt propadá ve prospěch provozovatele. Prostory vyhrazené pro kuřáky jsou před vchodem do restaurace.
 
16.
Od našich hostů očekáváme, že budou udržovat čistotu v resortu i jeho okolí a chovat se šetrně k jeho zařízení. V případě znečištěného oděvu či obuvi je host povinen se před vstupem do objektu převléct či přezout. V případě znečištění pokoje nad rámec běžného znečištění bude účtován poplatek ve výši až 1.000 Kč za ztížený úklid.
 
17.
Resort neposkytuje službu denního úklidu pokoje
 
18.
Odpadky z pokoje (zejména pak použité dětské plíny či jiný biologický odpad), prosím vyhazujte denně do popelnic v resortu. Plastové obaly třiďte do žluté plastové popelnice.
 
19.
Škody způsobené na majetku resortu je host povinen ohlásit na recepci a uhradit. Za pronajatý pokoj ručí ubytovaná osoba v plné výši od doby převzetí klíčů od pokoje až do doby převzetí pokoje pronajímatelem  (nikoliv pouze do doby vrácení klíčů). V případě skupiny je zodpovědná osoba ta, která provedla rezervaci.
 
20.
Storno podmínky ubytování/strava:
- zrušení rezervace 90 - 30 kalendářních dnů před datem příjezdu 30% ceny
- zrušení rezervace 29 –  8 kalendářních dnů před datem příjezdu 50% ceny
- zrušení rezervace   7 –  0 kalendářních dnů před datem příjezdu 100% ceny
 
Zrušení rezervace je nutné provést e-mailem:
info@rekreaceblatnice.cz
Rozhodující pro zrušení rezervace je datum doručení.
 
21.
Host je povinen dodržovat ustanovení těchto ubytovacích podmínek. V případě, že je poruší, má resort právo od smlouvy o poskytnutí ubytovací služby odstoupit před uplynutím sjednané doby.
--------------------------------------------------------------------------------------

Souhlas se zpracováním osobních údajů

Vážení hosté,
dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679  (dále jen „GDPR“) pro nás vyplývá řada povinností týkajících se ochrany Vašich osobních údajů.
Správcem osobních údajů je:
Rekreační areál Blatnice, Jindřich Blahož, Řemíčov 29, 391 43, Mladá Vožice
IČ 74174347
Pro Vaše rezervace, pobyty, platby a komunikaci s Vámi (dále jen „Subjekt“)  v našem ubytovacím/stravovacím zařízení zpracováváme Vaše osobní údaje:
• jméno a příjmení, příp. titul,
• datum narození,
• adresa trvalého pobytu, doručovací adresu
• e-mail a telefonní číslo
• číslo OP
• v případě cizinců navíc ještě údaje vyžadované ze zákona pro hlášení pobytu cizinců (státní
  občanství, číslo cestovního dokladu, číslo víza)
• v případě bezhotovostní platby (čísla účtu, či čísla platební karty).
Právním důvodem tohoto zpracování je plnění smlouvy. Uvedené osobní údaje za tímto
účelem zpracováváme minimálně po dobu trvání doby rezervace, popř. ubytování nebo zákonem stanovenou dobu.
Údaje vyplněné v  knize hostů/smlouvě, společně s údaji na dokladech o úhradě pobytu zpracováváme na základě právního vztahu mezi Vámi a našim zařízením, jehož předmětem je poskytování ubytovacích a souvisejících služeb (stravovacích apod.). Účelem takového zpracování je poskytování uvedených služeb.
V případě cizinců zpracováváme údaje nutné pro hlášení pobytu cizinců, a to na základě povinnosti uložené nám zákonem č. 326/1999 Sb. o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Toto zpracování provádíme výhradně za účelem splnění uvedené povinnosti, zahrnuje předání údajů obsažených v přihlašovacím tiskopise cizinecké policii.
Účetní a daňové doklady, kterými poskytnuté služby vyúčtováváme, obsahují též některé osobní údaje (jméno a příjmení klienta, typ poskytnuté služby, datum vystavení dokladu). Tyto doklady uchováváme pouze pro účely splnění povinností stanovených relevantními účetními a daňovými právními předpisy, po dobu uloženou těmito předpisy. 
Vaše osobní údaje můžeme předávat třetím stranám zajišťujícím pro nás podpůrné činnosti – rozesílání zásilek, vymáhání pohledávek, či právní služby. Tyto třetí strany jsou v postavení zpracovatele osobních údajů, předáváme jim pouze osobní údaje nezbytné pro daný účel (rozesílání zásilek, vymáhání pohledávek, či právní služby), a to pouze údaje těch klientů, kterých se konkrétní podpůrná činnost týká. Zpracovatele osobních údajů zajišťující výše uvedené činnosti pečlivě vybíráme, také je průběžně měníme a doplňujeme, vzhledem k těmto aktualizacím a změnám jsme připraveni Vám k Vašemu písemnému, či e-mailovému dotazu sdělit aktuální seznam takovýchto subjektů, u nichž připadá v úvahu předání Vašich výše uvedených údajů.
Vaše osobní údaje nepředáváme do jiných zemí.
Vaše osobní údaje poskytujeme jen institucím k tomu zmocněným zákonem, nikomu jinému
Vaše osobní údaje neposkytujeme.
Nejmenovali jsme pověřence pro ochranu osobních údajů, nepověřili jsme zpracováním
Vašich osobních údajů žádného zpracovatele ani neurčili zástupce pro plnění ve smyslu GDPR.
Kdykoliv máte právo odvolat svůj souhlas se zpracováním osobních údajů, právo požadovat
od nás jako Správce přístup ke svým osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz,
popřípadě omezení zpracování, a vznést námitku proti zpracování, máte právo na
přenositelnost těchto údajů k jinému správci, jakož i právo podat stížnost u Úřadu pro
ochranu osobních údajů, máte-li za to, že při zpracování vašich osobních údajů postupujeme
v rozporu s GDPR.
Správce je oprávněn zpracovávat výše uvedené osobní údaje v souladu s GDPR a ZOOÚ i bez souhlasu Subjektu údaje jen v případech, pokud je zpracování nezbytné pro splnění právní povinnosti nebo pro plnění smlouvy, jakož i v případech oprávněných zájmů Správce.
 
Sledujte nás na Facebooku a Instagramu, kde naleznete spousty informací. Také nás můžete kontaktovat na e-mailu info@rekreaceblatnice.cz ohledně jakýchkoliv dotazů. Děkujeme za Vaši přízeň.
 
RESORT Blatnice
Radostovice 33
Smilovy Hory 391 52
telefon 
e-mail 
restaurace 380 743 000
info@rekreaceblatnice.cz